tjjohnston

12 Decks, 10 Comments, 1 Reputation

My Decks

Lantern Pox

by tjjohnston - updated on Sunday, 25 Feb 2018
SmallpoxLegacyMono BlackMono
226
views
1
likes
3
comments

UW Death and Taxes

by tjjohnston - updated on Sunday, 11 Feb 2018
152
views
0
likes
0
comments

Death and Taxes

by tjjohnston - updated on Sunday, 11 Feb 2018
DeathTaxesWhiteLegacy
129
views
0
likes
2
comments

Esper Stoneblade

by tjjohnston - updated on Thursday, 08 Feb 2018
LegacyControlStonebladeBlue
168
views
0
likes
0
comments

Melira Company

by tjjohnston - updated on Wednesday, 12 Apr 2017
196
views
0
likes
0
comments

Nahiri control

by tjjohnston - updated on Monday, 06 Mar 2017
233
views
1
likes
3
comments

Lockout Tron

by tjjohnston - updated on Thursday, 02 Mar 2017
Blightsteel ...ModernControlArtifact
237
views
0
likes
0
comments

Modern Affinity

by tjjohnston - updated on Thursday, 02 Mar 2017
ModernAffinityAggroTezzeret
887
views
0
likes
0
comments

Painful Balance

by tjjohnston - updated on Wednesday, 15 Mar 2017
ModernControlComborestored bal...
1,258
views
8
likes
8
comments
359
views
0
likes
0
comments

light blue moon

by tjjohnston - updated on Friday, 17 Feb 2017
ModernBlood MoonControl
196
views
0
likes
0
comments

Esper Affinity

by tjjohnston - updated on Saturday, 10 Dec 2016
LegacyAffinityEsperArtifact
447
views
0
likes
1
comments